Utskriftsdatum: 21 April 2018

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas och det är användaren som ansvarar för att inga förbjudna medel används. Ett bekämpningsmedels godkännande är tidsbegränsat. Om inte godkännandet förnyas av Kemikalieinspektionen får medlet endast säljas och användas ytterligare en begränsad tid efter att godkännandet har upphört. Både försäljare och användare av bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten som säljs respektive används är godkända. Som verksamhetsutövare är det viktigt att regelbundet kontrollera att ens bekämpningsmedel fortfarande är godkända i Bekämpningsmedelsregistret.

För vissa medel måste även användaren ha ett aktuellt tillstånd eller behörighet. Vid besprutning av en del platser krävs anmälan till eller tillstånd av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas och det är användaren som ansvarar för att inga förbjudna medel används. Ett bekämpningsmedels godkännande är tidsbegränsat. Om inte godkännandet förnyas av Kemikalieinspektionen får medlet endast säljas och användas ytterligare en begränsad tid efter att godkännandet har upphört. Både försäljare och användare av bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten som säljs respektive används är godkända. Som verksamhetsutövare är det viktigt att regelbundet kontrollera att ens bekämpningsmedel fortfarande är godkända i Bekämpningsmedelsregistret.

För vissa medel måste även användaren ha ett aktuellt tillstånd eller behörighet. Vid besprutning av en del platser krävs anmälan till eller tillstånd av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Klassificering/utbildningskrav

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser med olika krav:

 • Klass 3: får användas av alla
 • Klass 2: Åldersgräns 18 år samt genomgå sprutförarkurs minst vart 5:e år (arrangeras av Länsstyrelsen)
 • Klass 1: Förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från Länsstyrelsen

Anmälan, tillstånd och förbud

Anmälan

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen sprida bekämpningsmedel på

 • Banvall
 • Idrottsanläggning
 • Områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt (gäller dock ej åkermark)

Anmälan skall skickas in senast fyra veckor innan planerad spridning. Vad som skall ingå i en anmälan framgår av 12 § SNFS 1997:2  .

Tillstånd

Det är förbjudet att utan tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningenanvända bekämpningsmedel på följande platser:

 • Tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • Inom skyddsområde för vattentäkt
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten

Förbud mot spridning

Det är förbjudet att sprida bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller på ängar enligt 15 § SNFS 1997:2.

Att tänka på vid hantering av bekämpningsmedel

Förvaring

Förvaringsutrymmet bör vara ett låst, välventilerat samt frostfritt rum med avloppslöst, hårdgjort golv med tröskel och varningsskylt på dörren. Gör en förteckning över alla medel i lagret. Förvara ej bekämpningsmedel i närheten av foder.

Påfyllning

Vid påfyllningsplatsen bör en biobädd bestående av matjord, halm och torv eller en platta kopplad till en uppsamlingstank alternativt gödselbrunn användas.

Försiktighetsmått

 • Var noggrann vid val av bekämpningsmedel med tanke på dess egenskaper
 • Fundera över alternativa lösningar istället för bekämpningsmedel
 • Använd så låg dos som möjligt
 • Spruta i lugnt och svalt väder
 • Använd helst låg körhastighet på sprutan
 • Ha ett skyddsavstånd för att skydda vatten och mark
 • Ha en permanent obesprutad skyddszon
 • Ta hänsyn till markens lutning mot omgivningen från spridningsplatsen
 • Spruta ej om det finns risk för grundvattenförorening
 • Var restriktiv med besprutning på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund
 • Rengörning av spruta bör ske i fält eller i en biobädd
 • Bevattna inte närmaste dagarna efter utförd bekämpning
 • Undvik sena höstspridningar

Läs mer i Naturvårdsverkets Allmänna Råd 97:3 om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Sprutteknik och funktionstest

För att kontrollera din lantbruksspruta så kan du låta göra ett funktionstest. Funktionstestet genomförs av en funktionstestare som är godkänd av Jordbruksverket. Till höger hittar du en lista på godkända funktionstestare. Om du har miljöersättningar så krävs det att den sprutan som används på gården är funktionstestad.

Skäl till att testa din spruta

Sprutan ger bättre exakthet och ekonomi vid bekämpning. En väl fungerande spruta är en förutsättning för att sänka dosen växtskyddsmedel, vilket leder till att du behöver en mindre mängd växtskyddsmedel. Förbättrar arbetsmiljön. En väl fungerande spruta gör ditt arbete säkrare. Minskade risker för miljön. En väl fungerande spruta innebär bättre effekt av sprutningen samtidigt som risken för negativ miljöpåverkan minskar.