Parkeringsplats

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov, både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller både om marken ändras, som att asfalteras eller grusas, och vid ianspråktagande av mark som parkeringsplats där ingen förändring av marken görs.

Enklare ställplatser för husbil räknas som parkeringsplats för personbil klass två. Om det finns mer service än vad som kan förväntas av en vanlig parkering betraktas det som campingplats, vilket ska utredas med detaljplan.

Parkering på tomt till en- eller tvåbostadshus

Enligt plan- och bygglagen ska en tomt ordnas så att det finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. För en parkeringsplats på den egna tomtplatsen som nyttjas av dem som bor där behövs inget bygglov. Har du en verksamhet i, eller i anslutning till, din bostad som det behövs en kundparkering till kan den kräva bygglov.

Vill du bygga ett garage eller en carport ska du ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. En länk till sidan om garage och carport finns under ”mer information” längst ner på denna sida.

Parkering till flerbostadshus

En fastighetsägare ska se till att det inom den egna fastigheten finns utrymme för fordonsparkering för boende, besökare och för dem som arbetar där.

Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.

Vid nybyggnad ställs krav på att tillräckligt många parkeringsplatser anordnas. Vid om- och tillbyggnad kan kommunen kräva att fler parkeringsplatser ordnas inom fastigheten.

Anlägga parkeringsplats för personbil klass ett

En parkeringsplats som inte tillhör ett en- eller tvåbostadshus kräver bygglov.

Om parkeringen är för en byggnad, som inte är bostadshus, och som har fler än 10 parkeringsplatser ska det finnas ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.

Under handläggningen av bygglov för parkering prövar vi platsens lämplighet utifrån trafiksäkerhet, omgivningspåverkan och markens beskaffenhet. Inom detaljplanerat område görs en bedömning om parkeringen följer syftet med detaljplanen.

Viktigt att tänka på är att det ska finnas en säker in- och utfart från den tänkta parkeringsplatsen. I handläggningen av större parkeringsplatser hör vi Trafikverket då åtgärden kan påverka trafikflöden.

Anlägga parkeringsplats för personbil klass två (ställplats för husbil)

Vill du anlägga en parkeringsplats för personbil klass två, även kallad ställplats, ska du söka bygglov.

Enklare ställplatser för husbil räknas som parkeringsplats. Om tanken är att det ska finnas mer service än vad som kan förväntas av en vanlig parkering betraktas det som campingplats, vilket ska utredas med detaljplan.

Under handläggningen av bygglov för parkering prövar vi platsens lämplighet utifrån trafiksäkerhet, omgivningspåverkan och markens beskaffenhet. Inom detaljplanerat område görs en bedömning om parkeringen följer syftet med detaljplanen.

För att förhindra brandspridning mellan husbilar bör de placeras så att avståndet till annan husbil är minst 4 meter i alla riktningar.

Viktigt att tänka på är att det ska finnas en säker in- och utfart från den tänkta parkeringsplatsen. I handläggningen av större parkeringsplatser hör vi Trafikverket då åtgärden kan påverka trafikflöden.

För en ansökan om bygglov för parkeringsplats ska följande handlingar skickas in

-en ifylld ansökningsblankett för bygglov

-en situationsplan som visar ytan för parkeringen, de enskilda parkeringsrutorna samt infart

-information om vilken fordonstyp parkeringsplatsen är till för

-information om vilken markbeläggning det ska vara på parkeringsplatsen

Avgift

Bygglov för parkeringsplats Beskrivning Avgift för 2024
Bygglov parkeringsplats klass 1 9 198 kronor
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 0-10 platser 13 140 kronor
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 11-30 platser 14 454 kronor
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 30 – – platser 15 768 kronor