Tidsbegränsade tillstånd enskilt avlopp

Borgholms kommun kan bevilja tidsbegränsade tillstånd på 15 år för enskilda avlopp. Om du som fastighetsägare i Borgholms kommun har en enskild avloppsanläggning med ett tillstånd som är från 2007 eller senare kan det vara dags att se över ditt tillstånd.

Miljöenheten skickar ut en påminnelse till berörda fastighetsägare om att ansöka om omprövning av tidsbegränsat tillstånd. Du som fastighetsägare ska få ett påminnelsebrev ett år innan ditt tillstånd går ut.

Hur vet jag om jag har ett tidsbegränsat tillstånd?

Om du har ett tidsbegränsat tillstånd framgår det av villkoren i ditt tillstånd. Ditt tillstånd löper ut 15 år efter det datum som står på tillståndet. Tillståndet för enskilt avlopp ska normalt följa med handlingarna vid ett fastighetsköp. Om du saknar uppgifter om ditt tillstånd kan kontakta miljöenheten för att få en kopia på tillståndet.

Vad ska jag göra?

Inför en ny ansökan om tidsbegränsat tillstånd ska du kunna visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven för hälso- och miljöskydd avseende den skyddsnivå som gäller på platsen. Skyddsnivån är antingen normal eller hög. Det beror på bland annat vattenskyddsområde, närhet till Natura 2000-område, annan känslig natur eller där förutsättningarna för att omhänderta avloppsvatten är dåliga.

Mer information om skyddsnivåer finns att läsa i dokumentet Riktlinjer – enskilda avloppsanläggningar för Borgholms kommun.

För att få fortsätta använda din avloppsanläggning efter ditt tillstånd gått ut behöver du komma in med en ansökan om omprövning av tidsbegränsat tillstånd till miljö- och byggnadsnämnden, se ansökningsblankett nedan. När vi mottagit din ansökan kommer vi att åka ut och inspektera din avloppsanläggning. Om din anläggning bedöms uppfylla de krav som ställs på en avloppsanläggning idag kommer ett nytt tillstånd att ges.

Vi dömer inte ut en avloppsanläggning på grund av ålder. Den bedömning vi kommer att göra handlar mer om skicket på din nuvarande anläggning och hur den har skötts sedan den togs i drift. Bedömningen av den befintliga anläggningen kommer också att göras utifrån de regler som gäller den dagen den nya prövningen sker.

Genom att också fylla i checklista för enskilt avlopp, se nedan, kan du lära dig mer om din avloppsanläggning och samtidigt hålla ner avgiften för tillsynen av din anläggning.

Vad händer om jag inte kommer in med en ansökan?

Om vi inte får in en ansökan innan ditt tillstånd går ut kommer miljöenheten att förelägga dig om förbud att använda anläggningen fram tills en ansökan kommit in och nytt tillstånd givits.

Vad händer om min anläggning inte uppfyller kraven?

Om vi bedömer att ditt avlopp är bristfälligt kommer vi att kommunicera ett beslut med motivering och krav på åtgärd. Du har då tre veckor på dig att lämna synpunkter. Därefter kommer vi fatta ett beslut utifrån de uppgifter som finns. Beslutet har du rätt att överklaga.

Om vi beslutar att ditt avlopp är bristfälligt ska åtgärd utföras inom viss tid, beroende på hur allvarliga bristerna är. Tänk på att du behöver tillstånd från oss innan du startar arbetet med att åtgärda avloppet.

Vad gäller om jag bara har ett BDT-avlopp?

BDT står för bad, disk- toalett. Om ditt BDT-avlopp ligger inom vattenskyddsområde gäller samma regler som när WC är anslutet. Det innebär att du behöver ansöka om ett tillstånd, se ovan. Nedan finner du en länk till karta över vattenskyddsområden från Naturvårdsverket.

Ligger BDT-anläggningen utanför vattenskyddsområde ska du göra en skriftlig anmälan till miljöenheten.

Vad gäller om jag har fått kommunalt avlopp?

Har du fått kommunalt avlopp och slutat använda ditt enskilda avlopp berörs du inte av denna information och behöver inte vidta några åtgärder. Däremot får du gärna meddela miljöenheten att ditt enskilda avlopp inte längre är i bruk. För att ta reda på om din fastighet ligger inom ett VA-område och du därmed ska ansluta till det kommunala nätet istället för att förlänga tillståndet för ett enskilt avlopp, kontakta Borgholm Energi AB.

Taxor och avgifter

Taxor 2024

Timtaxan är fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2023-11-22, §196 och taxebestämmelser antagna av Kommunfullmäktige i Borgholms kom-mun 2024-02-19, §35. Timtaxan är för närvarande 1093 kr. I nedanstående tabell visas exempel på vanliga åtgärder och antal timmar som debiteras för respektive åtgärd:

Åtgärd Timmar
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 5 PE (WC+BDT) 8
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 6-25 PE (WC+BDT) 9
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 26-100 PE (WC+BDT) 15
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning för 101-200 PE (WC+BDT) 18
Inrättande av tillståndspliktig avloppsanläggning (BDT inom vattenskyddsområde) 8
Inrättande av anmälningspliktig avloppsanläggning (BDT) 6
Ändring av befintlig avloppsanläggning 4

PE=personekvivalenter, BDT= Bad- disk- och tvättvatten