Kontakta oss

Tidsbegränsade tillstånd enskilt avlopp

Publicerat 22 november 2022

Sedan i slutet av 2007 har Borgholms kommun tillämpat tidsbegränsade tillstånd på 15 år för enskilt avlopp. Om du som fastighetsägare i Borgholms kommun har en enskild avloppsanläggning med ett tillstånd som utfärdats från slutet och 2007 och framåt kan det vara dags att se över ditt tillstånd. Miljöenheten har börjat skicka ut en påminnelse till alla berörda fastighetsägare om att ansöka om omprövning av tidsbegränsat tillstånd.

Målsättningen är att åtgärda de avlopp som inte uppfyller kraven på rening. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten är en angelägenhet för oss alla eftersom det kan förorena vårt dricksvatten samt bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Detta vill vi undvika och satsar därför på att våra avlopp i kommunen ska hålla god standard.

Av 16 kap. 2 § Miljöbalken följer att ett tillstånd får förenas med villkor och att det får tidsbegränsas. Innebörden av att ett tillstånd tidsbegränsas är att tillståndet upphör att gälla vid den tidpunkt som anges i tillståndet. Om du som fastighetsägare vill fortsätta att använda din avloppsanläggning efter det att tillståndet upphört att gälla krävs ett nytt tillstånd.

Hur vet jag om jag har ett tidsbegränsat tillstånd?

Om du har ett tidsbegränsat tillstånd framgår det av villkoren i ditt tillstånd. Ditt tillstånd löper i så fall ut 15 år efter det datum som står på ditt tillstånd. Tillståndet för enskilt avlopp ska normalt följa med handlingarna vid ett fastighetsköp. Om du saknar uppgifter om ditt tillstånd går det bra att höra av dig till miljöenheten för att få en kopia på ditt tillstånd.

För de fastighetsägare som har tidsbegränsade tillstånd utfärdade under slutet av 2007 och början på 2008 kommer vi bevilja en dispens på 6 månader efter att tillståndet gått ut för att komma in med en ansökan. Målsättningen framöver är att du som fastighetsägare ska få ett påminnelsebrev 1 år innan ditt tillstånd går ut.

Vad gäller om jag har fått kommunalt avlopp?

Har du fått kommunalt avlopp och slutat använda ditt enskilda avlopp berörs du inte av denna information och behöver inte vidta några åtgärder. Däremot får du gärna meddela miljö- och byggnadsnämnden att ditt enskilda avlopp inte längre är i bruk.

Vad behöver jag som fastighetsägare göra?

Om din avloppsanläggning ska användas efter att tillståndet har löpt ut ska du som fastighetsägare kunna visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven för hälso- och miljöskydd avseende den skyddsnivå som gäller på platsen. Skyddsnivån klassas som normal eller hög beroende på bland annat vattenskyddsområde, närhet till natura-2000 område samt i övriga områden med känslig natur eller där förutsättningarna för att omhänderta avloppsvatten är dåliga.

Mer information om skyddsnivåer finns att läsa i dokumentet Riktlinjer – enskilda avloppsanläggningar för Borgholms kommun nedan.

För att få fortsätta använda din avloppsanläggning efter ditt tillstånd gått ut behöver du komma in med en ansökan om omprövning av tidsbegränsat tillstånd till miljö- och byggnadsnämnden, se ansökningsblankett nedan. När vi mottagit din ansökan kommer vi att åka ut och inspektera din avloppsanläggning. Om din anläggning bedöms uppfylla de krav som ställs på en avloppsanläggning idag kommer ett nytt tillstånd att ges.

Vi dömer inte ut en avloppsanläggning på grund av ålder. Den bedömning vi kommer att göra handlar mer om skicket på din nuvarande anläggning och hur den har skötts sedan den togs i drift. Bedömningen av den befintliga anläggningen kommer också att göras utifrån de regler som gäller den dagen den nya prövningen sker.

Genom att också fylla i checklista för enskilt avlopp, se nedan, ges du en möjlighet att lära dig lite mer om din avloppsanläggning och samtidigt hålla ner avgiften för tillsynen av din anläggning.

Vad händer om jag inte kommer in med en ansökan?

Om vi inte får in en ansökan innan ditt tillstånd går ut kommer miljö- och byggnadsnämnden att förelägga dig om förbud att använda anläggningen fram tills en ansökan kommit in och nytt tillstånd givits.

Vad händer om min anläggning inte uppfyller kraven?

Om vi bedömer att ditt avlopp är bristfälligt kommer vi att kommunicera ett beslut med motivering och eventuellt krav på åtgärd. Du har då tre veckor på dig att lämna synpunkter. Därefter kommer vi fatta ett beslut utifrån de uppgifter som finns. Beslutet har du rätt att överklaga.

Om vi beslutar att ditt avlopp är bristfälligt ska åtgärd utföras inom viss tid, beroende på hur allvarliga bristerna är. Tänk på att du behöver tillstånd från oss innan du sätter i gång och åtgärdar avloppet. På kommunens webbplats finns mer information om enskilda avlopp och vad du bör tänka på. Där kan du också hitta en lista över diplomerade avloppsentreprenörer som jobbar i Borgholms kommun.

Vad gäller om jag bara har ett BDT-avlopp?

Om din avloppsanläggning ligger inom vattenskyddsområde gäller samma regler som när WC är anslutet, dvs du behöver ansöka om ett tillstånd, se ovan. Nedan finner du en länk till karta över vattenskyddsområde från Naturvårdsverket.

Ligger BDT-anläggningen utanför vattenskyddsområde krävs en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden (samma blankett Ansökan/anmälan om omprövning av tidsbegränsat tillstånd/beslut om godkännande används).

Varför utför inte kommunen tillsyn på avloppsanläggningar som är äldre än 15 år?

Vi är medvetna om att det finns ännu äldre avloppsanläggningar som inte fått någon tillsyn. Kommunen har som målsättning att inventera 100 avlopp om året. Senast inventerades områden inom vattenskyddsområden, nästa kommer att vara kustnära områden. Vi hoppas kunna återuppta denna inventering inom kort.

Anledningen till att vi tillsynar just ditt avlopp är att det har ett tidsbegränsat tillstånd, vilket Borgholms kommun tillämpat på avloppstillstånd sedan slutet av 2007. Fortsätter du som fastighetsägare att använda ditt avlopp efter att ditt tillstånd gått ut betyder det att du driver en tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för det, vilket är förbjudet.

Avgifter

Efter utförd tillsyn kommer du som fastighetsägare att faktureras en miljötillsynsavgift enligt gällande kommuntaxa. Avgift kommer att tas ut för tid som har lagts ner på förberedelser och bedömning samt inspektion och tillståndsskrivande. Genom att komma in med din ansökan i tid så medverkar du till att hålla nere avgiften.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Om du har några övriga frågor kring din avloppsanläggning går det bra att kontakta en handläggare inom enskilt avlopp på miljöenheten via kommunens servicecenter.

Hoppa till innehåll