Utskriftsdatum: 04 July 2020

Detaljplanering

En detaljplan anger vad marken ska användas till, hur mycket som får bebyggas, byggnadshöjder och placering mm. Även utformningen av bebyggelse, gator och allmän plats kan regleras i detaljplanen. En detaljplan omfattar ofta ett mindre område t ex ett kvarter eller några fastigheter.

Detaljplaner är juridiskt bindande dokument där rättigheter skapats. En fastighetsägare kan genom en detaljplan t ex bli garanterad en byggrätt.

Medborgarinflytandet är en viktig del i detaljplaneringen. Planprocessen innehåller därför flera steg där de som berörs av planen får möjlighet till insyn och påverkan.

Nedan finns information om planbesked, miljöbedömning samt planprocessen.