Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten och kan förorena både egen och grannars vattentäkt samt ge upphov till störande lukt. Dessutom kan avloppsvatten påverka badvatten, och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

Enligt Miljöbalken är ett enskilt avlopp klassat som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta skall lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras.

Du som ansöker om enskilt avlopp är ansvarig för att avloppet anläggs och sköts enligt de villkor som framgår av ditt beslut, du kommer även att ses som verksamhetsutövare och kommer att få betala en avgift för vår handläggning.

Du som köper eller äger en fastighet med ett enskilt avlopp betraktas också som verksamhetsutövare och är då ansvarig för driften och skötseln av din avloppsanläggning.

Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd får du betala en miljösanktionsavgift. Bedömer vi att avloppet inte uppfyller de krav vi ställer på anläggningen kan du dessutom föreläggas att göra om den.

Att ansöka om enskilt avlopp

För att anlägga enskild avloppsanläggning eller ändra befintlig anläggning behöver du antingen söka tillstånd eller göra en anmälan. Vilket av de två som krävs beror på vilken typ av avloppsanordning du tänkt anlägga eller vilka ändringar du tänkt göra. Läs mer på sidan Prövningsprocess enskilda avlopp som du hittar i menyn till vänster.

 Ansökan och tillstånd krävs vid Anmälan och godkännande krävs vid

Ny anläggning med WC-avlopp

Ny anläggning med endast BDT-avlopp1 i vattenskyddsområde

Ny anläggning med endast BDT-avlopp1 utanför vattenskyddsområde

Anslutning av WC-avlopp till befintlig anläggning

Ändring av reningsteknik eller lokalisering

Väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning

1 BDT= bad-, disk- och tvätt

Befintlig anläggning

Åtgärder på befintlig anläggning

Åtgärder på befintliga anläggningar som innebär att reningstekniken byts eller placeringen ändras är tillståndspliktigt, som till exempel:

  • Ny infiltration
  • Ändrad placering av avloppsanläggningens delar

En åtgärd som enbart förändrar förutsättningarna för rening av avloppsvattnet utan att ändra teknik eller lokalisering är anmälningspliktig, som till exempel:

  • Ansluta komplementbyggnad, till exempel ett Attefallshus
  • Gräva om en markbädd eller lägga nya infiltrationsrör i en infiltrationsanläggning
  • Tillsätta kemikalier eller mikroorganismer som har som syfte att förändra avloppsvattnets sammansättning
  • Komplettera en markbädd med fosforfällning
  • Ansluta urin från en ej vattenspolande urinseparerande toalett
  • Ansluta bubbelbad eller större badkar
  • Ändra från bostad till tex. vandrarhem
  • Utöka en verksamhet

 

Underhåll är varken anmälnings- eller tillståndspliktigt. Med underhåll avses bland annat utbyte av förslitningsdelar (till exempel pumpar och T-rör) samt byte av slamavskiljare eller sluten tank om den placeras på samma plats som enligt tidigare tillstånd.  Även om inget formellt krav finns på tillstånd eller anmälan för att byta ut till exempel en slamavskiljare och placera den på samma plats, så måste ändå slamavskiljaren vara anpassad till anläggningens dimensionering och uppfylla kravet på CE-märkning enligt SS-EN-12566-1 eller SS-EN-12566-4.

Både ansökan och anmälan görs skriftligt. Alla blanketter du behöver finns under Blanketter och E-tjänster.

Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått tillstånd från oss. Handläggningstiden kan variera men vårt mål är att du ska få ditt tillstånd eller svar på din anmälan senast sex veckor efter att vi fått in kompletta handlingar.

Innan du ansöker

Teknik och skyddsnivå

Vilken skyddsnivå som gäller på din fastighet avgör vilken typ av teknik som kan användas. Du kan se vilken skyddsnivå som gäller på din fastighet genom att använda kommunkartan:

Följande tabell visar vilka reduktionskrav som ställs på en avloppsanläggning samt övriga kriterier som ska uppfyllas för normal respektive hög skyddsnivå enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).

Normal skyddsnivå reningskrav Hög skyddsnivå reningskrav
●      Minst 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7)

●      Minst 70% reduktion av fosfor (tot-P)

●      Minst 90% reduktion av organiska ämnen (BOD7)

●      Minst 90% reduktion av fosfor (tot-P)

 

●      Minst 50% reduktion av kväve (tot-N)

Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

 

Innan du ansöker om tillstånd för att anlägga en ny avloppsanläggning rekommenderas du att läsa på om olika anläggningstyper och tekniker för avloppsrening. Miljöenheten informerar om vilka krav på avloppsrening som gäller utifrån platsens förutsättningar och vad du behöver tänka på inför ansökan. Däremot är det ditt ansvar att planera och välja den anläggning som du bedömer passar din fastighets förutsättningar och dina önskemål bäst. Information om olika avloppsreningstekniker finns att läsa om på

Entreprenörer

Vi rekommenderar att du tar kontakt med en sakkunnig entreprenör när du ska anlägga/ändra en avloppsanläggning. Det finns många entreprenörer som anlägger avlopp i Borgholms kommun. De diplomerade avloppsentreprenörerna har fått kunskap inom miljölagstiftning och teknik som berör små avlopp.  Under Mer information längre ner på sidan finns en länk till diplomerade avloppsentreprenörer.

Tillsammans med din entreprenör tar du fram ett förslag på avloppsreningsteknik utifrån vilken skyddsnivå som råder på din fastighet.

Provgrop

När du har valt din tekniska lösning är det dags att gräva en provgrop på fastigheten. Provgropen ska grävas i nära anslutning där du har tänkt placera infiltrationen och märkas ut på situationsplanen. Provgropen ska vara 2,5 meter djup om du inte stöter på berg eller grundvatten dessförinnan. Provgropen ska ha släta väggar så att de olika skikten tydligt framgår.

När provgropen har grävts behöver den stå ett tag innan man avläser grundvattennivån. För grovkorniga jordar behöver vattnet bara en dag på sig att ställa in sig, i finkorniga jordar tar det längre tid, mellan 3 och 5 dagar. För att få bästa värde för grundvattennivån är det bra om du läser av nivån två gånger med en veckas mellanrum. Vi som ska handlägga din ansökan vill också inspektera provgropen, därför är det viktigt att du inte fyller igen den innan vi varit ute, men däremot bör den täckas över för att minska risken att människor eller djur kan trilla ner i den och skadas.

Du kan också ta ett siktanalys- eller perkolationsprov av jordlagren som kommer hamna under infiltrationsnivån. Vi rekommenderar att du tar hjälp av sakkunnig för att ta provet. Om du ska ta provet själv är det minst genomsläppliga lagret som är avgörande för infiltrationskapaciteten. När du tar ditt prov bör du samla minst en halvliter provtagningsmaterial och stenar som är större än 20 mm ska tas bort. När du tagit ditt prov skickar du det till ett laboratorium för analys. På avloppsguiden.se annonserar flera företag som gör bland annat siktanalyser. Du hittar länken under Mer information längre ner på sidan.

Dimensionering

En avloppsanläggning ska dimensioneras utifrån förväntad belastning. Grundprincipen enligt (HVMFS 2016:17) är att en avloppsanläggning för ett hushåll ska vara anpassad för minst fem personekvivalenter (PE) och åretruntboende, om det inte finns starka skäl som talar emot det. Den dimensionerande volymen för spillvatten från toalett och BDT utgår ifrån schablonvärden, 170 liter per person och dygn och 120 liter per person och dygn om det endast är BDT-spillvatten som är kopplat till avloppsanläggningen.

Detta innebär att en avloppsanläggning för 1 hushåll och 5 personer för WC- och BDT-avlopp ska klara att ett dygnsflöde på minst 850 liter avloppsvatten per dygn eller 600 liter per dygn för bara BDT-avlopp. Observera att dygnsflöde och våtvolym på slamavskiljaren/minireningsverk inte är samma sak. Ett dygnsflöde tar hänsyn till den uppehållstid som behövs i en slamavskiljare för att avskilja slammet på ett tillfredsställande sätt.

Dimensioneringen av infiltrationen styrs av hur många personer som belastar anläggningen men även av hur genomsläpplig marken vid infiltrationen är, vilket påverkar markens förmåga att ta emot avloppsvattnet (hydraulisk kapacitet). Följande tabell visar ungefärliga riktvärden på hur en traditionell infiltration ska dimensioneras baserad på en metod från Naturvårdsverkets Faktablad 8147.

 

Jordart Belastning l/m² per dygn ca yta m2 WC+BDT ca yta m2 BDT
Finkornig morän 17-25 50-34 35-24
Siltig-sandig morän 25-35 34-25 24-17
Sandig-grusig morän 40 21 15
Sand 40 21 15
Svallgrus >50 17 (förstärks alltid) 12

Tabell 1 visar ungefärlig storlek på infiltrationsytan för ett hushåll (5 PE) vid traditionellt uppbyggd infiltration.

På marknaden finns också olika tekniska lösningar som till exempel biomoduler som ger en utökad yta av biohuden och kräver en mindre infiltrationsyta. Biomoduler är inte tillämpliga på ovanstående tabell och kan vara ett alternativ vid mindre fastigheter för att få ned storleken på infiltrationen.

Högsta dimensionerande grundvattennivå

Markbaserade avloppsanläggningar måste alltid utformas med hänsyn till höga grundvattennivåer. I en infiltrationsanläggning är reningen beroende av syret i den omättade (torra) zonen innan avloppsvattnet når grundvattnet. För att uppnå en syresatt och omättad zon finns ett krav på att det ska vara minst en meter mellan infiltrationsnivån och grundvattenytan under större delen av året. Med infiltrationsnivån avses överkant på infiltrationslagret (sanden) eller överkant på biomodulen. Ett vanligt missförstånd är att infiltrationsytan börjar vid spridarledningarna. Se utförligare beskrivning i informationsbladet Profilritning enskilt avlopp under Mer information längre ner på sidan.

Generellt bör undersökningar av grundvattennivå i första hand ske vid tillfällen på året då grundvattennivån kan förväntas vara nära sina högsta nivåer. När detta inträffar varierar från år till år, men beror också på var i landet man befinner sig. I allmänhet är det vanligt att grundvattennivåerna är höga under tidig vår.

De avloppsvatten som infiltrerar marken kommer också, speciellt i täta jordar, bidra till en lokal nivåhöjning av grundvattnet under infiltrationen vilket också måste tas hänsyn till i bedömningen över grundvattennivån.

Då variationerna av grundvattennivåerna i Borgholms kommun är stora under året måste nivåerna på grundvattnet kompenseras för de observationer som görs i fält under den torrare delen på året. Detta gör avloppshandläggare genom att kontrollera aktuella fyllnadsgrader i grundvattenmagasin och om möjligt jämföra med observationer i närliggande provgropar samt väger in den lokala nivåhöjningen som avloppsvattnet i infiltrationen ger upphov till.

Efterpolering och service av minireningsverk

Minireningsverk är normalt konstruerade för att reducera organiskt material (BOD7), fosfor och ibland även kväve. Reduktionen av smittämnen (bakterier) är ofta låg om inte någon särskild behandlingsenhet finns för detta som till exempel UV-filter.

Efterbehandling, eller efterpolering, görs för att säkerställa reduktion av bakterier i det renade vattnet men också för att klara toppar av fosfor, främst vid uppstart, samt ta hand om eventuella driftstörningar från verket. Av den anledningen tillåter inte Borgholms kommun utsläpp direkt i dike eller att endast stenkista/makadambädd används som efterpoleringssteg.

Det är vår bedömning utifrån de lokala förutsättningarna som finns i kommunen som avgör behovet av efterpolering. På grund av våra känsliga recipienter, östersjön och kalmarsund, kräver Borgholms kommun någon typ av efterpolering efter alla minireningsverk (exempelvis mindre infiltration eller UV-filter).

Efterbehandling som generellt krav i många kommuner förklaras av att flera studier visat att minireningsverk i drift ofta har brister i reningsfunktionen, vilka kan kopplas till bristande skötsel. Vanliga brister i skötseln är att fällningskemikalier inte fyllts på och att minireningsverket inte servats enligt tillverkarens anvisningar. I extremfall kan utebliven skötsel innebära att minireningsverkets funktion i praktiken reduceras till slamavskiljning.  Regelbunden tillsyn och service utförd av en fackman är mycket viktigt för funktionen hos minireningsverk. Borgholms kommun ställer krav på service- eller supportavtal vid alla tillstånd för minireningsverk. Förutom service finns det också vissa saker du som fastighetsägare bör kontrollera via ett s.k. egenkontrollprogram. För mer information se sidan om prövningsprocessen.