Utskriftsdatum: 22 October 2021

Krisledning och samverkan

06 oktober 2020

Vid en kris eller en extraordinär händelse startar en särskild organisation och beredskap upp. Vid behov sker samverkan med andra aktörer.

Krishantering i Borgholms kommun

Borgholms kommun har ett lokalt geografiskt områdesansvar i händelse av en krissituation eller en extraordinär händelse. Hur kommunen ska arbeta och organisera sig under en kris beskrivs i en övergripande krishanteringsplan, som fastställs för varje ny mandatperiod. Planerna anger målinriktning, ansvar och organisation för krishantering, men också för att förebygga störningar, olyckor samt krishändelser.

Krisledning

Beroende på krisens omfattning och konsekvenser organiseras krisledningen på antingen central nivå eller inom den förvaltning och nämnd som berörs. Kommunstyrelsens arbetsutskott är ansvarig krisledningsnämnd vid höjd beredskap.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Grunden för krishanteringsplanerna utgörs av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som genomförs såväl övergripande för kommunen, som för respektive förvaltning och bolag. Detta arbete genomförs årligen och syftar till att kontinuerligt ta fram åtgärder för att minska risken och sårbarheten för kriser och extraordinära händelser.

Krisstöd

Krisstödet aktiveras i Borgholms kommun  vid större olyckshändelser och katastrofer, där extra stöd behövs. Gruppen består av representanter från socialtjänst, skola, kyrka, räddningstjänst, primärvård och polis.

Samverkan

Samverkan mellan förvaltningar, bolag och andra aktörer som till exempel Polisen, är inblandade i arbetet med krishantering är viktigt. Vid en kris kan samverkan handla till exempel om att upprätta samband med berörda aktörer och dela lägesrapporter eller utbyta resurser och samordna psykiskt och socialt omhändertagande.

Hoppa till innehåll